False Mirror: Nové nie je nič iné ako opakované prepracovanie existujúceho

FALSE MIRROR OFFICE tvorí kolektív piatich architektov, ktorí majú spoločné zázemie na Polytechnickej škole v Janove, žijú v rôznych mestách, odkiaľ spolupracujú na diaľku od založenia skupiny na rôznorodých alternatívnych projektoch a výskumoch.
"Veriac, že nové vzniká len ako reakcia na existujúce, False Mirror Office sa zaoberá neustálym znovu-objavovaním minulosti ako súčasnosti, znovu-zaznamenávaním vysokej kultúry ako kultúry más a prehodnocovaním formy a funkcie."
Počas spolupráce s poprednými európskymi firmami sa zaujímajú o vybrané témy veľkého významu, od disciplinárnych architektonických a urbanistických, až po nesúvisiace záležitosti. Aj napriek ich spoločnému konsenzu v architektúre vo forme zrozumiteľného presvedčivého reprezentatívneho výsledku, ich teoretický výskum a diskusia ich naopak stavia do pozície opätovného spochybňovania a znovu kladenia si otázok.
Na SINGULARCH: FALSE MIRROR OFFICE nám medzinárodný ateliér odprezentujú:
Andrea Anselmo je architekt, partner False Mirror Office a asistent / výskumník v UCLouvain. Vyštudoval architektúru na Scuola Politecnica di Genova (UNIGE) a École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles (ENSA-V). Bol asistentom na Scuola Politecnica di Genova (DAD - UNIGE) a pracoval na MGA v Paríži, LAVA v Berlíne, OMA a MVRDV v Rotterdame. Bol členom redakčnej rady časopisu Gale. V súčasnosti pôsobí ako asistent učiteľa architektonického dizajnu a doktorand v odbore teória a história architektúry na UCLouvain v Bruseli.
Gloria Castellini je architektka a partnerka False Mirror Office, štúdium architektúry absolvovala taktiež na Scuola Politecnica di Genova (UNIGE). Počas svojej akademickej kariéry sa zúčastnila aj medzinárodných workshopov: “Waterscapes” v Macau (CI) a San Rocco Summer School v Janove (I). V roku 2013 založila HC2M, a zároveň sa zúčastnila na medzinárodnej stáži nadácii I2A v Lugane (CH), neskôr absolvovala stáž v COBE Architects v Kodani. Od roku 2014 taktiež spolupracuje s prof. arch. Marcom Casamontim, s kt. vedie výskumné a lektorské aktivity na univerzitnom kurze architektonickej kompozície.
"Believing that new only originates as a reaction to the existing, false mirror office re-discovers the past as the present, re-signifies high as mass culture, re-values forms and functions.
As a matter of fact, false mirror office mis-represents Architecture."
Portrét ateliéru.
FALSE MIRROR OFFICE:
Andrea Anselmo
Gloria Castellini
Filippo Fanciotti
Giovanni Glorialanza
Boris Hamzeian

Architektov sen
Composite Presence | Biennale 2021
False Mirror Office príspevok ku Composite Presence, v Belgickom pavilóne na Benátskom Bienále 2021, Bovenbouw.
"Súčasný architekt už nestojí oproti historickému centru mesta, kam má v podstate zakázaný vstup, ale k okrajovým a priemyselným zónam. Obyčajné, monotónne časti predmestí často hostia najavantgardnejšie a najexperimentálnejšie aktivity, ktoré sú taktiež vykázané z centra mesta. Dnes je snom architekta premeniť tieto predmestské tiché štruktúry na nové monumenty, ktoré pretavia identitu týchto brilantných aktivít do fantastického súboru významných postáv, dekoratívnych billboardov, platonicko-falických foriem, zvieracích epifytov a kolosálnych objektov trouvés."

Smerom k novému domácemu biotopu
Výskum „TOWARDS THE NEW DOMESTIC HABITAT“ sa venuje hľadaniu novým spôsobom života, ktoré sú vždy prispôsobené zmenám v spoločnosti. Hľadanie naberá v kontexte súčasnej pandémie koronavírusu na dôležitosti, pretože práve domáce uzavretie ukázalo nedostatočnosť našich domovov súčasnému životu.
Kombinácia domácich činností s činnosťami, ktoré sa tradične vykonávajú inde, dostáva do krízy koncepty noriem typu, miestnosti, zariadenia a rozmerov, pretože nie sú schopné reagovať na bezprecedentnú mieru požadovanej flexibility a súkromia; kríza domáceho domova, vyčerpaného jednotlivými digitálnymi zariadeniami, spôsobuje rozpad priestorov výmeny a pohostinnosti domáceho prostredia.
"Aby bolo možné reagovať na tento stav, ktorý uvrhol do krízy najmä obyvateľov metropolitných mikrobytov, je potrebné myslieť na prostredie, v ktorom sa nachádzajú intímne priestory pre súkromný život, flexibilné priestory pre kolektívny život, technologické zariadenia a symbolické predmety, ktoré svojou vzájomnou koreláciou vytvárajú istú syntézu."
Projekt sa tak zaoberá vytvorením prostredia, ktoré z tradičných modelov obydlí skúma potrebnú obnovu základných prvkov ako je stena, miestnosť, kozub a kus nábytku, snaží sa ich zmeniť tak, aby dali život zariadeniu, v ktorom aktívne interagujú s telom a psychikov jednotlivcov, ktorí daný objekt užívajú.
"Práve v koncepcii tohto ekosystému, tvoreného významnými priestormi, životne dôležitými podnetmi a alternatívnou komunitou, sa rodí domáci model, ktorý už nie je tradičným príbytkom, ale biotopom: od existenzminima po existenzmaximum."
Nový biotop sa tak skladá z rôznych častí, ktoré prispievajú k definovaniu zariadenia, ktoré presahuje „základné činy“ života, aby reagovalo na „hlboké potreby ľudí“.
Obývaná stena: bariéra medzi metropolou a biotopom, ktorý hostí intímne a súkromné priestory, ktorých aktivity presahujú rámec prežitia a vytvárajú nové rituály.
Veľký box: neutrálne a flexibilné prostredie v službách komunity.
Nádoby: zariadenia, ktoré prostredníctvom syntézy špičkovej technológie, akcie a symbolu umožňujú multisenzorické kolektívne zážitky.
Domáce divadlo: ťažisko kolektívnych aktivít pozostávajúcich z konverzačnej jamy, ktorá sa v kombinácii s scénickou vežou stáva javiskom pre mizanscénu života biotopu.

Veže v Bovise
Päť totemov pre súčasné tribalizmy.
Projekt Veží v Bovise sa venuje utopistickej teórii virtuálnej, rozšírenej realite mesta na báze vytvorenia rituálnych totémov : elektrické mesto dvadsiateho storočia opustilo fyzický svet, aby sa presunulo do syntetického prostredia informačných uxes, čím sa stalo virtuálnou projekciou reality „inej“ zo seba samej: rozšíreného mesta, mesta dostupného len cez rozhrania schopné rozšíriť obmedzené zmyslové schopnosti jej obyvateľov.
"Často osamelé a vzdialené - zážitok z rozšíreného mesta zahŕňal opustenie symbolických a významných foriem fyzického mesta, jeho tradičných prvkov interakcie: pamätník je zastaraný orientačný nástroj a zabudnutý objekt pamäti, úlohu stretávania a výmeny námestí nahrádzajú čoraz viac prepojené virtuálne platformy."
Kontemplácia, oslava, opustenie: interakcia s artefaktmi vytvorenými pre mestské prázdnoty Bovisy dáva život novej forme kmeňa prostredníctvom udalostí mimoriadnej agregácie; Totemy, ktoré nie sú koncipované ako trvalé pamiatky, interagujú s komunitou iba počas špecifických okamihov prostredníctvom veľkolepých a nezvratných predstavení, ktoré predvídajú ich spotrebu v prospech používateľov.
Päť totemov pre súčasný tribalizmus.
Totemy kryštalizujú reflexiu o sile premeny energie prechodmi stavu: práve ich dematerializáciou – či už vo forme tepelnej, slnečnej alebo veternej energie – sa stáva monumentom metamorfózy, rituálom, v ktorom sa energetické záťaže sú dané komunite okoloidúcich vo forme znovuobjavenej kmeňovej energie.
Totem sa tak stáva novým hmotným a efemérnym monumentom, ktorý prekonáva a potom znovu objavuje svoju rodovú funkciu vizuálnej referencie a stretnutia, a to aj prostredníctvom pamäti a očakávania tohto cyklického zážitku.
Grafická reprezentácia 5 veží ako miznúcich rituálnych monumentov v rozšírenej realite

Tales from the Archipelago / Príbehy zo súostrovia
ETEROTOPIA | La Maddalena IT | workshop | september 2018
"Vďaka veľkej podpore Pascala Arnauda sme analyzovali, navštívili a objavili súostrovie v jeho komplexnosti: krajiny, história a príbehy tvoria kritický obraz tejto rozmanitej krajiny. S ohľadom na tieto nové a miestne poznatky sme vyvinuli príbeh prostredníctvom mapy imaginárneho súostrovia vyrozprávaného v štyroch rôznych mýtických príbehoch, z ktorých každý je interpretáciou a opätovným vyjadrením skutočných faktov, ktoré sa v týchto krajinách a moriach stali. Tieto príbehy sú rozdelené do mriežky podľa ich dystopického alebo utopického prístupu a sú označené ako aktívna alebo pasívna správa."

Príbeh Nyhavna: smerom k otváraniu Strandveikaia
 
Europan sa mení na dokonalé ihrisko pre experimentovanie s inovatívnym prístupom, v ktorom sa zastaraný slogan „od lokálnej otázky ku globálnemu riešeniu“ prirodzene mení na vhodnejší „od globálnych požiadaviek ku konkrétnemu riešeniu“.
Europan 13 sa zaoberal otázkou prispôsobivosti, dočasnosti a udržateľnosti neustále sa meniacim podmienkam miest. V kontexte, kde takéto uznávané koncepty už nie sú vedomým postojom, ale dogmatickým predpisom, false mirror office internalizuje impulzy, ktoré čelia zotročovaniu tohto presvedčenia a spochybňuje základ tohto trendu:
Do akej miery môže použitie štandardizovaných, opakujúcich sa a prispôsobivých prvkov predstavovať riešenie pre akékoľvek mesto bez straty identity samotného mesta?
"Štvrť Nyhavna v Trondheime je testovacou pôdou, kde sa prejavuje náš osobný sklon k adaptabilným prostredníctvom prístupu, ktorý kombinuje nové nábrežie, existujúce dedičstvo, renováciu priemyselnej štvrte a prítomnosť kultúrnych aktérov."
Pri pohľade na tento rôznorodý kontext spúšťa návrh neupravený proces, v ktorom kombinuje reinterpretáciu štyroch miestnych archetypov:
Typologická reinterpretácia skladov
Kanalizácia celého okolia
Nová flotila dočasných a multiprogramových člnov
Nová komunikačná sieť zem-voda
Kombinácia týchto vlastností sa formuje vývojom typologického počítadla pozostávajúceho z 52 prvkov (zoradených podľa typu a vlastností). Skôr než štandardné, univerzálne použiteľné zariadenia, každý prvok predstavuje priamu deklináciu štyroch archetypov:
"Počítadlo, ktoré je skôr kontextovo prispôsobené ako genericky prispôsobiteľné, dáva Trondheimu skutočný kompromis medzi inováciou a tradíciou, flexibilitou a stálosťou.
Mestský kontext sa už nemôže spoliehať na programy, ktorých úplnosť je jedinou zárukou úspechu, ako aj na tie nezávislé procesy, ktorých osamelý úspech odhaľuje neschopnosť vybudovať systém v rámci metabolizmu mesta ako celku."
Bez toho, aby bolo potrebné načrtnúť budúcnosť Strandveikaia cez hranice dané prísnym časovým harmonogramom, False Mirror Office zakladá na procese, ktorý rastie prostredníctvom siete interakcií nesúvisiacich s presným časovým sledom, ale prostredníctvom systému situácií založených na interakcie, ktoré ponúka kontext.
Strandveikaia sa tak stáva javiskom interaktívneho procesu vzájomne prepojených situácií, novej vzrušujúcej scenérie pre nábrežie Trondheimu, prostredníctvom plánu, ktorý pracuje s časom a proti generickému mestu.

Ex-Frigorifero Militare
Súťaž | Cuneo IT | 2020
Frigo je návrh v súťaži na premenu bývalej vojenskej chladničky na kultúrne centrum v meste Cuneo.
"Nepriehľadný objem bývalej chladničky zachováva svätožiaru tajomstva, ktorá ju obklopuje, a naďalej žiarlivo stráži svoj poklad, ukrýva ho pred zrakmi širokej verejnosti na centrálnom námestí, ktorú to zaujalo a napokon aj upútalo."
Naopak, komunikačné a kultúrne aktivity nového centra vytvárajú súbor výrečných zväzkov a postáv, ktoré sa otvárajú v meste.

La Vi(ll)e en Rose
Súťaž | Sesto San Giovanni, Milan IT | 2017
Veľká hĺbka – vyžadovaná v podmienkach – pre tri telesá budovy by za normálnych okolností viedla k jednotkám s jedným pohľadom s následnou nízkou kvalitou a nízkou rozmanitosťou: nová interpretácia typológie zábradlia / pavlače by namiesto toho ponúkla všetkým jednotkám dvojitý pohľad a vzduch.
"Aby sa zabezpečila primeraná úroveň súkromia bez straty mixu verejných a súkromných priestorov – charakteristických pre túto tradičnú milánsku typológiu – distribučný balkón je oddelený od vnútornej prednej časti budov, zatiaľ čo vstupy sú ďalej filtrované zelenou loggiou čo umožňuje zlepšiť vnútorné rozloženie typov krytov."
Terrazza - prístupná z pešej fronty - hostí okrem určitého programu slúžiaceho pre obytnú distribúciu aj rozšírenie priestoru kaviarne umiestnenej na prízemí. V oboch podzemných podlažiach sú parkovacie miesta rozdelené na boxy a voľné miesta, pričom pivnice sú len na prvom podlaží. 108 bytových jednotiek je členených na sedem priečok s balkónmi a loggiami, ktorých rozloženie zodpovedá percentám požadovaným výzvou.

Saluti da Roma
Rím IT | Promenades dans Rome | 2021
Príspevok False Mirror Office k Promenades dans Rome – predstavujúce montáže vízií medzi ruinami a rekonštrukciami v Istituto Svizzero v Ríme, ktorých kurátormi sú Elisa Boeri, Nicola Braghieri, Filippo Cattapan a Filippo Fanciotti.
"Navrhujeme sériu možných zásahov, aby sme konečne odovzdali večné mesto jeho skutočne večným občanom: turistom. Každý akt sa radikálne líši od druhého – taká veľká je vzdialenosť v tvare, histórii a povahe rímskych pamiatok; len kvôli konzultácii ich jednoducho ilustrujeme štyrmi hlavnými stratégiami: odstránenie, nahradenie, aktivácia a privlastnenie."
Cieľom odstránenia je radikálne zachovať skutočnú pamiatku za cenu jej „odstránenia“.
Akt nahradenia umožňuje vymeniť akúkoľvek originálnu pamiatku za jej kópiu.
Aktivačný zásah má za cieľ priradiť pamiatke funkciu a urobiť z nej výnosný prvok mesta.
Privlastňovacím aktom aura známej pamiatky vďačne osídli tieto neúplné miesta a zároveň rozšíri socio-ekonomické výhody návštevníkov do celého obvodu vnútri G.R.A. pričom medzitým dáva niektorým zastávkam metra nový význam.

ZUPPA ROMANA
Generazione, A call from Rome | nikde, Rím IT | 2016
Rímsky vidiek bol po stáročia Locus Amenus, akousi antropizovanou Arkádiou, bez mestských úloh, no nakoniec sa stal miestom útočiska cisárov a pápežov. Scenár spojený aj nesúvisiaci s Rímom, ktorého hranice boli vždy považované za nejednoznačné a nedefinované.
"Boli sme pozvaní na dizajnové cvičenie, aby sme nadviazali konfrontáciu na spoločnú typológiu, klasickú tému, ale nie pre túto anachronickú: tému, ktorá nás privádza späť k autonómii disciplíny, ale bez toho, aby ju anestetizovala, skôr sa pokúšala obnoviť ju bez ohľadu na silu."
„Aký je význam pre súčasné produktívne mesto a ako je možné vyvinúť nové priestorové synergie medzi domácnosťou a výrobou?
Naša odpoveď sa znovu pýta na modernosť, ako ju koncipovali priekopníci Modern Movement a povojnové neoavantgardy, a znovu navrhuje niektoré z ich teoretických argumentov v súčasnej spoločnosti.“
EUROPAN 14 / Amsterdam, Holandsko / 2017

ECHO: Totem pre Nehmotné spojenia
w/ Laboratorio Piras, Eterotopia | dizajn nábytku | La Maddalena IT | 2018
ETEROTOPIA je výskumný rámec zvyšovaním potenciálu zdrojov krajiny. Posudzovanie ako celku s cieľom vytvoriť kolekciu nápadov a projektov, ktoré môžu inšpirovať všetkých, ktorí žijú a pretvárajú územie. Na workshope určila architektom tému Súostrovia; napriek prirodzenosti ich definície sú ich hlavné črty a rozdiely definované antropickými záležitosťami. Niektoré sú striktne závislé od kontinentu, iné majú jasnú hierarchiu medzi svojimi hlavnými ostrovmi a tými menej obývanými; ostrov je jednoducho definovaný ako „obývaný“ odo dňa, keď bol prvýkrát vyťažený, a nie ako prístav.
Ateliér sa ale inšpiruje námornou komunikáciou, rádiovými experimentmi Marconiho v Capraii a modernými technológiami a zameria sa na stratégie inšpirované tými spojeniami, ktoré nemenia stav oddelenia medzi ostrovmi a zachovávajú konšteláciu jedinečných území, ktoré definujú súostrovie.
"Náš totem reprezentuje tému svojou dvojitou povahou: jeho tichá a „neviditeľná“ obálka sa otvára a odhaľuje expresívny interiér formovaný niektorými komunikačnými archetypmi (trochu bóje, pol majáku, špliech rádiovej mriežky), ale nakoniec pôsobí ako loď."
"Je vybavený zbierkou nástrojov reprezentujúcich komunikačné systémy, na ktoré sa odvolávame, ale skrýva ich pod mimetickým vzorom oslnenia, ktorý náhodne ctí najvyšší vrchol v námornej armáde."
Príspevok False Mirror Office k NUDGE 2.0 – predvolenej architektúre pre Galériu Antilia, ktorej kurátorom je Profferlo.

Prístav Barletta
„Prístav Barletta nie je cieľom. Je to nevyhnutná zastávka pri prechode cez oceán hŕstkou námorníkov, ktorí spochybňujú povahu architektúry ako jazyka. Medzi baletnou mechanikou žeriavov a béton brut priemyselných skladov vidia námorníci silá Barletty a tieto silá sa okamžite stávajú inými silami, pretože ICH OČI VIDIA, vidia v nich fragment histórie architektúry. Sila v Barlette sú sivé silá kanadských a amerických prístavov, ktoré postavili bezmenní horliví inžinieri, aby nakŕmili kontinent. Silá v Barlette sú bielené silá - veľkolepé PRVINY nového veku - premenené na jednoduché a krásne formy spojené vo svetle.“

FETONTE
Fragment reči prostredníctvom obrazov zavesených medzi architektúrou a meta-literatúrou.
False Mirror Office oslavuje Phaeton zariadením, ktoré je zároveň neobarokovou scénografiou a zároveň metaforou odkazujúcou na pád poloboha: rozbité zrkadlo, ktoré odráža a znásobuje obraz Phaetonu, konečne odhaleného súčasnému flaneurovi.
 
PLAY CITY
VICEVERSA mag | výskumný projekt | 2019
Cítili ste sa niekedy stratení uprostred „politík laissez-faire“, „deregulácie“, „fordistických spôsobov výroby“ alebo „neoliberálnych mestských politík“?
Ako často ráno vstávate s pocitom nepotlačiteľnej potreby obrazov, štýlov, foriem a trblietavého nádychu „eleganza extravaganza“?
Aká nuda! Zastavte drámu a nechajte na chvíľu biely štvorec. Máme pripravený nový značkový produkt, ktorý vás rozveselí!
Play-city© je úplne nová logická hra s diapozitívmi, ktorá bola vytvorená na oslavu mnohonásobného návratu k „zbytočným vynálezom nových foriem“. Sada 1. edície obsahuje: 48 jedinečných diapozitívov pre obrazové architektonické jazyky mesta, 400 prázdnych dlaždíc pripravených na vyplnenie vlastnými predstavami o „neformálnom urbanizme“, pár kociek a inštrukcie.Posúvajte dlaždice okolo dosky, aby ste si vytvorili svoj vlastný štýlový obrázok „figurálneho mesta“. Počas hry sa obrázok odomkne, ale tieto krásy uvidia iba tí najlepší!
Ako odpoveď na teoretický spoločný základ postavený na otázkach morfológie, formy a reprezentácie v rôznych mierkach architektonických projektov sa False Mirror Office zameriava na spochybnenie niektorých z najvýraznejších paradigiem súčasného mesta a súčasného stavu produkcie architektúry akejkoľvek mierky. Výsledkom toho je výrazne teoreticky podložená no zároveň vizuálne unikátna hra „falošného zrkadla“ reflektujúca problém síce kontroverznou, ale správne provokatívnou priamou odpoveďou, formujúcou smer diskusie na rozhraní globálnych architektonických a sociálno-politických tém.

dátum: 26.11.2021
autor: Ľuboš Dobóczi